Marketing Research

 


ในยุคที่เราสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต แต่ข้อมูลที่ใหม่ และมีความถูกต้องที่สุด ก็คือข้อมูลจากประชากร
ในพื้นที่ทางบริษัทจึงมีการทำวิจัยการตลาด ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และใหม่อยู่เสมอ

การสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาด

การสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทในอุตสาหกรรม และหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริษัท

Image is not available
Slider
Image is not available
Mystery Shopper

การช็อปปิ้งแบบปริศนาเป็นการตรวจสอบการให้บริการของพนักงาน และภาพรวมของร้านค้าประเมินผล และนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการสรุปการวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

Slider
สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค

การสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าทั้งปัจจุบัน และอนาคตเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าในการนำไปพัฒนาสินค้า และบริการให้ตอบสนองความคาดหวังและเกิดความจงรักภัคดีในสินค้า และบริการ

Image is not available
Slider
Image is not available
สำรวจความต้องการของผู้บริโภค

การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อจะทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจความต้องการสูงสูดของผู้บริโภค และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ

Slider
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อรับรู้ถึงความต้องการในตลาดปัจจุบันเพื่อนำไปพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคได้ มากที่สุด

Image is not available
Slider
Image is not available
อื่นๆ

นอกจากนี้เรายังบริการวิจัยทางการตลาดทุกรูปแบบโดยสามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรง เพื่อสอบถามรายละเอียด

Slider

    

Monoqlo Co., Ltd.

5 Promsak Mansion, Room No. 304, 3rd Floor, Soi Promsak, Sukhumvit 39 Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110